Loading...
Kustos 2018-10-14T20:49:07+00:00

mr Mladen Zagarčanin

 Mr Mladen Zagarčanin

Mr Mladen Zagarčanin je rođen u Baru, 12.08. 1971. godine. Diplomirao je Arheologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu 1999. godine, gde je 2008. završio postdiplomske magistarske studije i postao kandidat za zvanje doktora nauka.

Profesionalnu karijeru je započeo 1999. godine u  Zavičajnom muzeju grad Bara, a od 2000. godine je zaposlen kao kustos muzeja i Starog grada Bara.

Rukovodio je brojnim značajnim arheološko-istraživačkim projektima poput Prevlake Svetog arhangela Mihaila, istraživanja paleovizantijske crkve na Velikom Pijesku, istraživanja Starog grada Bara u okviru međunardonog projekta u saradnji sa Univerzitetom Ca’ Foscari iz Venecije, istraživanje kasnoantičke vile u Mirištima u Petrovcu, istraživanja lokaliteta Kapljeva, istraživanje i valorizacija podvodnog nasljeđa Crne Gore u saradnji sa Univerzitetom Southampton, rekognosciranje brda Vladimir u saradnji sa Univerzitetom iz Beograda, istraživanje Starog grada Svača.

Organizator je brojnih izložbi posvijećenih keramici Starog Bara, stogodišnjici od potonuća francuskog broda Dague, ranobronzanodobskom tumulu iz Sutomora. Objavio je nekoliko monografija i brojne naučne radove u eminentnim donaćim i stranim časopisima. Kao gostujući predavač na Fakutetu za turizam i ugostiteljstvo-Mediteran držao je kurseve iz oblasti kuturne baštine. Aktivno radi na istraživanju, zaštiti, restauraciji i promociji starog grada Bara.

Govori, čita i piše italijanski i engleski jezik, koristi se francuskim i španskim.

Dostupni naučni radovi i publikacije: https://independent.academia.edu/MladenZagarcanin

 1. Zagarčanin Mladen. 2004, Keramika Venecijanskog Doba (Pottery from the Venetian period), Koper. (монографија)
 2. 2005, Short historical overview of the town of Stari Bar, уредили S. Gelichi – M. Gustin, Stari Bar. The Archaeological Project 2004. Preliminary Report, Firenze, pp. 15-18
 3.  2006, Skulptura Starog grada Bara Stari Bar 2 ,The Archaeological Project 2005. Preliminary Repor, уредиS. Gelicht, Firenze , , pp. 60-75,
 4.  2006, Истраживања манастира Ратац 1985., Зборник научног скупа у Изоли, „THE HERITAGE OF SERENISSIMA“ PATRIMONIO VENEZIANO DELL’ADRIATICO
 5.  2006 ,  Pristan do praistorije do srednijeg vijeka, u monografiji Pristan grad kojeg više  nema,  26-70
 6. 2008, Stari grad Bar- VODIČ KROZ VIJEKOVE, Bar (monografija), verzija na engleskom izašla iste godine
 7. 2008   Contribution to the Study of the Ancient History of the Town: Two Fibulae from Stari Bar; in A town through the ages The 2006-2007 Archaeological Project in Stari Bar, pp. 103- 107
 8. 2008, Claudio Negrelli, Mladen Zagarčanin, Stari Bar and its Territory: A preliminary Evaluations Of the Archaeological Resources. in A town through the ages,  The 2006-2007 Archaeological Project in Stari Bar, uredio Sauro Gelichi pp.113-  119.
 9.  2008, Stari Bar from prehistory to the Ottoman period, Stari Bar od praistorije do osmanske vlade, editor: Mitja Guštin, Vesna Bikić , Zrinka Mileusnić

u knjizi OttOman Times-Osmanska vremena

10. Gli scavi nel monastero Ratac, THE HERITAGE OF SERENISIMA.The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic, editors: Mitja Guštin, Sauro Gelichi, Konrard Spindler, Proceedings of the international conference, Izola-Venezia 4.-9. 11. 2005., pg. 195-200.

11. The underwater-archaeological research in Bar and Ulcinj aquatorium area. In NEW ANTIQUE DOCLEA IV, Podgorica, 2013. pg. 68-120.

12. On some issues of early christian and medieval construction in Doclea and Bar, with a special reference to pagan cult scenes. in NEW ANTIQUE DOCLEA III, Podgorica, 2012. pg. 41-71.

13. Testimonianze di epocha protostorica di Stari Bar; Analizzare lo spazzio analizzar il tempo, La storia di un isolato a Stari Bar, a cura di Sauro Gelichi , pp: 94-100.

14. Gelichi, S., Zagračanin, M., 2014. , STORIE DI UNA CITTÀ. Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche, STARI BAR 5., Archeologia – Insegnamento di Archeologia Medievale. Dipartimento di Studi Umanisitci. Università Ca’ Foscari di Venezia, Monografja (kourednik).

15. Ranohrišćanska crkva na Velikom Pijesku, Bar 2012 (monografija).

16. O Skadru i Dokleji u Provinciji Prevalis na osnovu arheoloških svjedočanstava, Istorijskiki zapisi, gorina LXXXXVII, 1-2,/2014, 50-66.

17. Nova istraživanja rimske i ranovizantijske vile nalokalitetu Mirišta u Petrovcu, NOVA ANTIČKA DUKLJA V, 2014, str.19-60.

18. Kasnoantička i ranovizantisjka svjedočanstva na prostoru Bara, u monografiji Gelichi, S., Zagračanin, M., 2014. , STORIE DI UNA CITTÀ. Stari Bar tra antichità ed epoca moderna attraverso le ricerche archeologiche, STARI BAR 5., Archeologia – Insegnamento di Archeologia Medievale. Dipartimento di Studi Umanisitci. Università Ca’ Foscari di Venezia, (naučni rad u monografiji).

19. O Skadru i Dokleji u Provinciji Prevalis na osnovu arheoloških svjedočanstava, Istorijski Zapisi, godina LXXXII, 1-2/2014, 49-66

20. Novi pečat arhonta Petra, Nova antička Duklja VI, Podgorica, 2015 (u štampi)

21. Antička i ranovizantijska arheološka svjerodočanstva na Svetomiholjskoj Prevlaci kod Tivta, Nova antička Duklja VI, Podgorica, 2015 (u štampi)

22. „Keramika starog grada Bara“, katalog izložbe, (Bar 2000).

23. „Keramika starog grada Bara“,  katalog izložbe (Budva 2001).

24. „Keramika starog grada Bara“, katalog izložbe (Podgorica 2002)

25. „Ranobronzanodobski tumul iz Sutomora- Mogila na Rake“, katalog izložbe,  (Bar 2012).

26. „Dag- vijek pod morem“, katalog na francuskom i srpskom, 15. Jul 2015.

 1. Prestavljanje projekta Baština Serenisime „Eredita Serenissima“- Bar, 2003, Padova, 2003.
 2. Zagarčanin Mladen. Iskopavanja i istraživanja Starog grada Bara. Početak desetogodišnjeg projekta u saradnji sa Unive Kopar- Unive Ka Foscari- Unive Insbruck , oktobar 2004.
 3. Monontentenegrin Marittime archaeological rescue project, u saradnji sa univerzitetom u Southamptonu, 2010-2012.
 4. 4. THE HERITAGE OF SERENISSIMA PATRIMONIO VENEZIANO DELL’ADRIATICO Convegno internazionale Izola, Palazzo Manzioli / Venezia, Auditorium Santa Margherita, 4. – 9. 11.  2005
 5. У сарадњи са Slovensko arheološko društvo/Società archaeologica di Slovenia, Mladen ZAGARČANIN, Zavičajni muzej Bar, Ricerche archeologiche a monastero di Ratac
 6. Младен Загарчанин, Завичајни музеј Бар, Археолошка истраживања манастира Ратац
 7. Sastanak srednjovjekovne sekcije SAD, Herceg Novi 2001. g., tema: Preromanički reljefi iz Bara,
 8. Redovni skupovi Društva arheologa Crne Gore- referati, Bar 2001, tema: M. Zagarčanin, Istorijat arheoloških istraživanja na području opštine Bar
 9. Kolašin 2003, O. Peročević- M. Zagarčanin, Gvozdenodopsko i antičko nalazište Kapljevi (opština Bar),
 10. Ulcinj 2004, M. Zagarčanin, Rezultati arheoloških istraživanja paleovizantijske crkve na lokalitetu Veliki Pijesak kod Bara
 11. Danilovgrad 2005, Đ. Janković, M. Vrzić,  M. Zagarčanin, rezultati arheoloških istraživanja na Prevlaci 2005. god.
 1. Prevlaka Svetog arhangela Mihaila, kampanje: 2005 (terenska istraživanja), 2009-2011. rukovodilac istraživanja.
 2. Istrazivanje ciglane na plaži Jaz, 2005. Rukovodilac terenskih istraživanja.
 3. Istraživanja paleovizantijske crkve na Velikom Pijesku, kampanje 2002., 2003, 2004. 2005-2007. rukovodilac Mladen Zagarčanin
 4. Istravanja Starog grada Bara: Istraživanja Starog grada Bara, kampanje 2000, objekat 168, 2001., objekat 8, rukovodioci istraživanja: O. Peročević i Mladen Zagarčanin
 5. Istraživanja Starog grada Bara u okviru međunardonog projekta u saradnji sa Ka’ Foscari – Venecija:
  • 2004., objekat 161;
  • 2005. objekti 8, 45, 112;
  • 2008/9. objekti 136, 194.
  • 2010., objekat 136.
  • 2011., objekti 136, 14-tehničko snimanje, snimanje laserom, pravljenje master plana.
  • 2012., tehničko snimanje, snimanje laserom, pravljenje master plana sa politehničkim fakultetom u Milanu. Rukovodilac istraživanja
 6. Istraživanje kasnoantičke vile u Mirištima u Petrovcu: 2006., 2007, 2008., 2009., 2010, 1011:  rukovodilac tetrenskih radova Mladen Zagarčanin;
 7.  Istraživanja lokaliteta Kapljeva 2004, (gvozdenodopsko i antičko nalazište). O. Peročević i Mladen Zagarčanin
 8.  Projekat MMARP- Istraživanje i valorizacija podvodnog nasljeđa Crne Gore u saradnji sa Univerzitetom Sothamnton (2010.-2012.), projekti Maljevik i Bigovica. Rukovodilac istraživanja.
 9. Rekognosciranje brda Vladimir u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu-otkriven kompleks fortifikacije sa crkvom i propratnim objektima (2001.)
 10. Istraživanje Starg grada Svača, 2012. Rukovodilac istraživanja.

2000, Keramika starog grada Bara, Dvorac kralja Nikole u Baru, jul mjesec.

2001, Keramika straog grada Bara, JU muzeji Budva, februar mjesec.

2002, keramika starog grada Bara, Muzeji Podgorice, Kulseova kuća, jul mjesec.

 1. Ranobronzanodobski tumul iz Sutomora, „Mogila na Rake“, katalog izložbe, NOĆ MUZEJA. maj 2012